សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានអំពី Brenda គឺជាអ្នកបញ្ចប់ចុងក្រោយនៃ 16 នៅក្នុងការធ្វើឱ្យមីនក្លាយជាជំនួញរាប់លានដុល្លារ

ចាប់ផ្ដើមវាយហើយចុចបញ្ចូល (Enter) ដើម្បីស្វែងរក